1. اگر دوره ای را به صورت قسطی خرید کنید، در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر دسترسی شما به کل دوره تا زمان پرداخت قسط مسدود می گردد.

2. در صورتی که دوره ای را به صورت نقد خرید نمایید تبدیل آن به قسطی و برگرداندن وجه مقدور نیست.

3. امکان تسویه پیش از موعد برای تمامی دوره ها مقدور است.

آیا سوالی دارید؟

امروز با ما تماس بگیرید